Βαθμολόγηση των Υποβολών των Μαθητών

Γενικά ο καθηγητής θέλει να αξιολογήσει τη δουλειά που έχει υποβληθεί από τους μαθητές. Οι εκτιμήσεις είναι εμφανείς στους μαθητές και πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Οι βαθμοί αυτών των εκτιμήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους στον τελικό υπολογισμό. Πρώτον, ο ίδιος ο βαθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα (σημαντικό) συστατικό στον τελικό βαθμό. Δεύτερον, αυτοί οι βαθμοί μπορούν προαιρετικά να προστεθούν στην ομάδα των όμοιων αξιολογήσεων και να χρησιμοποιηθούν σαν ένας "ρυθμιστικός παράγοντας" αν οι εκτιμήσεις πιστεύεται ότι είναι πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας