2.7 - Συμπόνια στην Κλινική Φροντίδα
(Συμπόνια)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΜε το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει: - να έχουν κατανοήσει την ιστορική προοπτική και τον ορισμό της έννοιας της συμπόνιας - να κατανοούν τις βασικές ψυχοκοινωνικές θεωρίες, να υπογραμμίζουν τις ανθρωπιστικές αξίες και τον τρόπο με τον οποίο η γνώση αυτή μπορεί να συμβάλει στη προσφορά της συμπόνιας στην κλινική φροντίδα - να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ανάγκη για την προσφορά συμπόνιας στην κλινική φροντίδα σε ασθενείς - να αξιολογούν τα αποτελέσματα της συμπόνιας στην κλινική φροντίδα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους