3.2 - Τοπογραφική Aνατομία A
(32Τοπ/κή Aνατ.)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


1. Η κατανόηση των οργάνων και των συστημάτων του αξονικού
κορμού.
2. Η κατανόηση των σχέσεων μορφής και λειτουργίας.
3. Η κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των συστημάτων και του
συντονισμού των λειτουργιών.
4. Ακτινολογική ανατομία των συστημάτων.
5. Η κατανόηση της ανάπτυξης των οργάνων και των συστημάτων.